chứng nhận 2

Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Tự nhiên và Không Theo toa (NNHPD) trước đây, Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Tự nhiên (NHPD) là cơ quan quản lý liên bang về chế độ ăn kiêng bổ sung ở Canada. NNHPD đưa ra đăng ký tham khảo trang web nước ngoài cho các công ty được phát hiện tuân thủ các yêu cầu GMP được nêu trong Phần 3 của Quy định về Sản phẩm Y tế Tự nhiên (NHPR)

Share:
Hotline tư vấn 24/7
0868.696.368
Gọi ngay để đặt hàng
và tư vấn

ĐẶT CÂU HỎI VỚI CHUYÊN GIA